Instructiuni de tehnoredactare


Lucrările acceptate pentru prezentare vor fi publicate în extenso (maximum 8 pagini/lucrare) conform instrucţiunilor de mai jos:

Lucrările se vor redacta la un rând, în limba engleză, cu editorul de texte Word. Fiecare lucrare va avea maximum 8 pagini în format A4, inclusiv tabelele, figurile şi bibliografia.

Setarea paginii: (File/Page setup) se va face cu marginile (Margins) de sus (Top) 2 cm; jos (Bottom) 2 cm; stânga (Left) 2 cm; dreapta  (Right) 2 cm, Layout: Header 1,5 cm şi Footer: 1,5 cm

Tilul lucrării se va scrie centrat (Center) cu majuscule TNR 14 îngroşat (Bold). Titlul va face referire strictă la conţinut.

Numele şi prenumele autorilor va fi scris centrat (Center) cu TNR 12 îngroşat (Bold), cu majuscule, lăsând un rând liber de la titlu. În subsolul paginii (Footnote) se va trece tilul ştiinţific al fiecarui autor, numele, denumirea instituţiei de unde provine şi email-ul unde doreşte să primească corespondenţa folosind TNR 10 neîngroşat.

Rezumatul se scrie cu TNR 11 Bold, lăsând un rând liber de la autori. Redactarea textului se face fără îngroşare, în TNR 10 Italic într-un singur paragraf, trebuie să cuprindă în jur de 15 randuri. Redactarea rezumatului trebuie să fie clară, concisă şi sintetică; se va începe cu enunţarea clară a scopului lucrării, va continua cu o prezentare succintă a metodelor de lucru utilizate, apoi vor fi prezentate rezultate importante din lucrare şi se va finaliza cu evidenţierea concluziilor importante. În rezumat nu vor fi incluse surse bibliografice.

Cuvinte cheie se va scrie cu TNR 11 Bold, lăsând un rând liber de la rezumat, apoi vor fi menţionate maximum 5 cuvinte cheie care se vor scrie cu TNR 10 Italic neîngroşate.

Textul lucrării se va redacta, după un rând liber de la Cuvinte cheie, cu caractere TNR 12. Textul va avea la început de alineat de 1,5 cm (Tab) şi va fi redactat în întregime cu aliniere la ambele margini (Justify).

Conţinutul ştiinţific al lucrării va fi astfel structurat  pentru a cuprinde: INTRODUCERE (Introduction), MATERIAL ŞI METODĂ (Material and methods), REZULTATE ŞI DISCUŢII (Results and discussions), CONCLUZII (Conclusions) şi BIBLIOGRAFIE (Bibliography). Toate aceste subtitluri vor fi centrate şi se vor scrie cu majuscule TNR 12, îngroşate. Se va lăsa un rând liber deasupra şi sub fiecare subtitlu.

Introducerea nu va depăşi 2000 de caractere (inclusiv spaţiile).. În cuprinsul acesteia se va prezenta, sintetic, necesitatea efectuării cercetărilor, argumentând, din punct de vedere ştiinţific, oportunitatea acestora, precizând şi date de referinţă din diverse surse de informaţii, specifice domeniului respectiv.

Materiale şi metode de lucru: Se recomandă includerea de date obţinute în urma aplicării unor metode de lucru, care respectă toate tehnicile analitice şi statistice. În cazul în care sunt prezentate date obţinute ca urmare a aplicării de noi metode sau a altora care au presupus modificări aduse procedurilor standard, acestea trebuie menţionate. Se vor specifica şi condiţiile de înregistrare a datelor, măsurătorile şi modelele statistice, toate acestea descrise clar şi sintetic.

Rezultate şi discuţii Se recomandă ca în prezentarea rezultatelor să utilizaţi forma tabelară. Pentru a permite cititorului să interpreteze corect datele, se impune ca prezentarea rezultatelor semnificative să fie asociată şi cu informaţii referitoare la natura şi volumul datelor din care provin, iar acolo unde este cazul se vor face asocieri cu alte rezultate existente în diverse surse bibliografice de referinţă din domeniu.

Discuţiile (în cazul în care sunt prezentate separat de Rezultate). Acestea trebuie să facă referire strictă la interpretarea ştiinţifică a rezultatelor. Pentru a creşte calitatea ştiinţifică a lucrării, se impune o analiză comparativă a acestora cu alte rezultate existente în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate. Se va evita reluarea prezentării rezultatelor.

Concluzii: La redactarea acestora nu se recomandă reluarea datelor din text, tabele, figuri sau scheme.

Bibliografia se ordonează alfabetic, după numele primului autor. Se vor face referiri în text pentru fiecare sursă bibliografică inclusă în Bibliografie. Va fi redactată, după un rând liber, cu caractere TNR 10 şi va cuprinde numai autorii citaţi, în ordine alfabetică şi cronologică. În cazul includerii de tabele, grafice sau figuri, textul titlului şi a surselor vor fi scrise cu TNR 10. Ilustraţia (fotografii şi tabele grafice) ce se va include în text va fi obligatoriu prelucrată pe calculator. Fotografiile şi graficele nu vor fi color!

Book with one author:

Author, A. A. (2005). Title of work. Location/City,State: Publisher.

Book with two authors:

Author, A. A., & Author, B. B. (2005). Title of work. Location/City, State: Publisher.

Book with more than two authors:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of work. Location/City, State: Publisher.

Journal article:

Author, A. A., & Author, B. B. (2005). Title of work. International Journal ofxxxxxxx, 1(3), 1-14.

A publication in press:

Junho, S. (in press). Title of work. International Journal of aaaaaaaaaaa

Edited book:

Author, A. A.. (Ed.). (2006). Title of work. Location/City, State: Publisher

Chapter in an edited book:

Author, A. A., & Author, B. B.. (2006). Title of work. In Z. Ma (Ed.), Title of work (pp. 122-138). Location/City, State: Publisher

Report from a university:

Author, A. A., & Author, B. B.. (1991). Title of work (Tech. Rep. No. 3). Romania University of  AAAA, Romania,

Published proceedings:

Author, A. A., & Author, B. B. (1991). Title of work. In Author, A. A (Ed.), Title of work (pp. 237-288). Location/City, State: Publisher

Unpublished doctoral dissertation or master’s thesis:

Author, A. A. (1989). Title of work. Unpublished doctoral dissertation, University of   , Romania.

A presented paper:

Author, A. A., & Author, B. B.. (1991). Title of work Paper presented at the meeting of AAA Asociation, Bucharest

Web site:

Author, A. A., & Author, B. B.. (2001). Title of work. Journal of aaaaaaaaa, 5, 117-123. Retrieved October 13, 2011, from http://jbr.org/articles.html
Lucrarea va fi salvată în format .doc, iar numele fişierului va fi alcătuit din: numărul secţiunii unde se înscrie lucrarea şi numele primului autor (Ex. 2Popescu.doc). Lucrarea trebuie transmisă în format electronic prin email, ca fişier ataşat, la adresa simpozion@iceadr.ro.

Recomandăm ca forma finală a traducerii în limba engleză să fie verificată de către un traducător autorizat pentru domeniul respectiv

IMPORTANT:

Lucrările care nu vor respecta instrucţiunile menţionate privind tehnoredactarea şi care vor depăşi termenele menţionate nu vor fi publicate.
Inregistrarea participanţilor va fi confirmată numai după primirea lucrărilor în extenso, inclusiv a taxei de participare.

Ċ
WEB MASTER,
17 May 2012, 06:40