Anunturi‎ > ‎

Concurs pentru acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii pentru Cercetător Ştiinţific (CS)

posted 24 May 2018, 04:29 by WEB MASTER
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, cu sediul în B-dul Mărăşti nr.61, organizează concurs în data de 29.06.2018, ora 9,00 pentru: Acordarea
gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii pentru Cercetător Ştiinţific în domeniul Ştiinţe Agricole şi Silvice, specialitatea Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală.

Condiţii necesare pentru participarea la concurs:
 - Studii superioare, cu examen de licenţă sau diplomă;
 - Să aibă activitatea de cercetare - dezvoltare în specialitate sau învăţământ superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi agricole.

Dosarele de participare la concurs vor conţine obligatoriu: documentele prevăzute în Legea 319/2003 şi Regulamentul de acordare a gradelor profesionale şi încadrarea pe
funcţii in instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Lista cu documentele din dosarul de concurs pentru ocuparea postului/acordarea titlului (gradului profesional) de Cercetător Ştiinţific (CS) în unităţile de cercetare
dezvoltare (minimul de documente admise în dosarul de concurs):
   1. Cerere de înscriere
   2. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea
de muncă şi extras copie de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea
   3. Curriculum vitae
   4. Memoriu de activitate
   5. Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din lucrările reprezentative.

Documentele solicitate se depun la Compartimentul Resurse Umane al ICEADR în cel mult 30 de zile de la publicarea anunţului în ziar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.3136087 Compartimentul Resurse Umane al ICEADR.

Documente utile (pdf document):
Ċ
WEB MASTER,
24 May 2018, 04:29
Comments