Anunturi‎ > ‎

Anunt concurs Economist IA

posted 13 Jan 2020, 06:28 by WEB MASTER


Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) cu sediul in B-dul Mărăști nr. 61, sector 1 , București scoate la concurs, în condițiile HG286/2011, un post vacant contractual de Economist IA, perioadă neterminată, 8 ore/zi, studii superioare, specializarea Finanțe, Bănci si Contabilitate, vechimea în specialitate de 9 ani.

Concursul va avea loc în data de  de  10 februarie 2020 ora 10  la sediul instituției din B-dul Mărăști nr.61, et.2, cam223, ora 10.

Dosarele de concurs, se vor putea depune până pe data de    30.01.2020   la I.C.E.A.D.R – secretariat, cam.223

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprindă

 a) Cerere de înscriere

 b) Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțite de foaia matricolă precum copie de pe cartea de muncă ,adeverință salariu după anul 2011 , Carnet identitate, certificat naștere, certificat căsătorie

c) Curriculum vitae

 d) Cazier judiciar

e) adeverință medicală


    Calendarul de desfășurare a concursului:

Rezultatele selecției dosarelor  31.01.2020

 Proba scrisă 10.01.2019 ora 10

      10.02.2020 ora 13 Afișarea rezultatelor probei scrise

      10.02.2020 ora 14 depunerea contestațiilor probei scrise

      10.02.2020 ora 16 afișarea rezultatelor contestației probei scrise

 Proba interviu 11.02.2020  ora 10

      11.02.2020  ora 13 Afișarea rezultatelor probei scrise

      11.02.2020 ora 14 depunerea contestațiilor probei scrise

      11.02.2020 ora 16 afișarea rezultatelor contestației probei scrise

      11.12.2020 ora 16:30 afișarea rezultatelor finale.BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST IA

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata, actualizata.

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.

- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.

- OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005 si completate prin OMFP nr.1176/2018.

 - OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare.

- Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat.

- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelo, datoriilor si capitalurilor proprii.

- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, actualizata.

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice

- Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

 


TEMATICA ECONOMIST IA

1.     Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi şi instrucțiunile de aplicare;

2.     Principii şi reguli bugetare;

3.     Atribuții şi competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;

4.     Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;

5.     Formele de înregistrare în contabilitate;

6.      Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.

 

 

Relații suplimentare pe site-ul www.iceadr.ro și la telefon 021/3136096

 

 

Director

Dr. ing. Ursu Ana

Comments