Anunt concurs

posted 7 Apr 2016, 10:58 by WEB MASTER   [ updated 18 Apr 2016, 03:33 ]

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, scoate la concurs următoarele posturi:

- 1  post de Economist I perioadănedetermintă, 8 ore/zi, minim 5 ani vechime
- 1 post de Economist debutant perioadă nedetermintă, 8 ore/zi,
- 10 posturiAsistentCercetareStagiarperioadă determinată, 8ore/zi, specializare agricultură/economie/mașini agricole
- 3 posturi CSI – perioadă determinată 2-4 ore/zi,specializare agricultură
2  posturi CSII – perioadă determinată 2-4 ore/zi ,specializare agricultură
- 2 posturi CSIII – perioadă determinată 2-4 ore/zi, specializare agricultură

Concursul va avea loc in data de 05.05.2016 ora 10 la sediul institutului 

Calendarul de desfăşurare a concursului:
A. Depunerea dosarelor se va face până pe data de 25.04.2016

    1. Rezultatele selectării dosarelor   26.04.2016
B. Proba scrisă 05.05.2016 ora 10 (pentru economiști  si asistenți cercetare)
    1.Afişarea rezultatelor 05.05.2016 și depunerea eventualelor contestații

Probă dosare 05.05.2016 pentru CSI, CSII, CSIII ora 10
C. Interviu 06.05.2016 ora 10 ( ASC, Economiști, CSI, CSII si CSIII)
    1.Afişarea rezultatelor 06.05.2016 şi depunerea eventualelor contestaţii

D. Comunicarea rezultatului final 09.05.2016

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

Cererea de înscriere la concurs adresatăconducătoruluiinstituţiei
Diplome de studii copie şi original (pentru conformitate). Copie şi original CI
CV-ul format Europass
Copie certificat de naştere, eventual căsătorie(acolo unde este cazul)
Adeverința medicală din care să reiasă ca sunt apți medical
Copie carte de muncă, adeverință vechime în muncă –începând cu 01.01.2011
Cazier

În cazul cazierului ,candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, va depune la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Art.2  Condiții
Condiţii ECONOMIST I

- Să aibă cetăţenie română
- Studii de specialitate: Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate
- Vechime în specialitatea de economist cel puţin 5 ani
Constituie un avantaj daca : este înscris la master, a absolvit master, înscris la doctorat, a absolvit doctoratul

Condiţii ECONOMIST debutant
- Să aibă cetăţenie română
- Studii de specialitate: studii economice
      - Constituie un avantajdacăesteînscris la master.

Condiții Asistenți cercetare stagiari
- Studii agricole/economieagrară/mașiniagricole
      Constituie un avantaj daca : este înscris la master.

Art.3 Bibliografie

Bibliografie Economiști

HG.1301/2010,Legea 82/1991,Ordinul 2861/2009,Legea 500/2002

Bibliografie ASC STAG.
 • FITOTEHNIE - MihailAxinte, IoanBorcean, Gheorghe Valentin Roman, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2006;
 • CULTURA LEGUMELOR-DumitruIndreacoordonatorEditura Ceres București 2007
 • MANAGEMENTUL EXPLOATATIILOR AGRICOLE - I. Alecu, E. Merce, D. Pana, L. Sambotin, I. Ciurea, I. Bold, N. Dobrescu
 • MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC AL CULTURILOR DE CAMP -  Gheorghe Sin, Editura Ceres, Bucuresti, 2005
 • Legeanr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • Legeanr. 319 din 8 iulie 2003 privindStatutulpersonalului de cercetare-dezvoltare
 • OrdinulMinistrului (O.M) nr. 708/2015 privindaprobareaPlanului sectorial pentrucercetare-dezvoltare din domeniulagricolşi de dezvoltarerurală al MinisteruluiAgriculturiişiDezvoltăriiRurale, peanii 2015-2018, "AgriculturăşiDezvoltareRurală - ADER 2020"
TEMATICA CONCURS ASC Stag.
 • Tehnologii de cultivare pentru culturile de câmp (grâu, orz, porumb, floareasoarelui, rapiţă, soia, sfeclă de zahar, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof) şi legumicultură (tomate de câmpşispaţii protejate, castraveţi în câmp şi spaţii protejate, cornichon, morcovi, ardeig ras, varză, conopidă, flori de câmp şi seră, plante medicinale)
 • Managementul exploataţiilor agricole
 • Strategia pentru cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu şi lung 2014 - 2020/ 2020 - 2030 www.madr.ro
 • PNDR 2014-2020 – SubMăsurilansatepe data de 25 martie 2015 şi 1 iulie 2015 www.apdrp.ro
Salarizarea se va face conform legislației bugetare.            
Comments