Anunturi‎ > ‎

Anunt

posted 30 Oct 2019, 03:00 by WEB MASTER   [ updated 1 Nov 2019, 02:36 ]
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) cu sediul in B-dul Mărăști nr. 61, sector 1 , București scoate la concurs, în condițiile HG286/2011, un post vacant contractual de Economist IA, perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, studii superioare, specializarea Finanțe, Bănci si Contabilitate, vechimea în specialitate de 9 ani.

Concursul va avea loc în data de  27 noiembrie 2019 ora 10 la sediul instituției din B-dul Mărăști nr.61, et.2, cam223, ora 10.
Dosarele de concurs, se vor putea depune până pe data de    19.11. 2019   la I.C.E.A.D.R – secretariat, cam.223
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa cuprindă
a) Cerere de înscriere la concurs
b) Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțite de foaia matricolă precum copie de pe cartea de muncă ,adeverință salariu după anul 2011 , Carnet identitate, certificat naștere, certificat căsătorie
c) Curriculum vitae
d) Cazier judiciar
e) adeverință medicală

Calendarul de desfășurare a concursului:

Rezultatele selecției dosarelor  21.11.2019
Proba scrisă 27.11.2019 ora 10
27.11.2019 ora 13 Afișarea rezultatelor probei scrise
27.11.2019 ora 13:30 depunerea contestațiilor probei scrise
27.11.2019 ora 14 afișarea rezultatelor contestației probei scrise

Proba interviu 27.11.2019 ora 14:30
27.11.2019 afișare rezultate interviu 15:30
27.11.2019 depunerea contestațiilor la interviu
28.11.2019 afișarea contestațiilor la interviu
29.11.2019 afișarea rezultatelor finale.

BIBLIOGRAFIE CONCURS ECONOMIST IA
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata, actualizata.
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata.
- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat.
- OMFP 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi si instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005 si completate prin OMFP nr.1176/2018.
- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice precum si oganizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare.
- Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat.
- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, actualizata.
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice
- Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

TEMATICA ECONOMIST IA

1.Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi şi instrucțiunile de aplicare;

2. Principii şi reguli bugetare;

3. Atribuții şi competențe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;

4. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;

5. Formele de înregistrare în contabilitate;

6.  Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.

 Relatii la tel.021/3136087

Comments